Ochranné známky

Obchodní značky společnosti STOMIX, spol. s r. o.

BETADEKOR® BETADEKOR® AF ALFAFIX® ALFAFIX® TIS
BETADEKOR® AD ALFAFIX® S11
BETADEKOR® IF ALFAFIX® S1
BETADEKOR® SAF ALFAFIX® S101
BETADEKOR® SAD ALFAFIX® S2
BETADEKOR® SIF ALFAFIX® ST
BETADEKOR® SID ALFAFIX® PUR
BETADEKOR® VF ALFAFIX® BS
BETADEKOR® VD BETAFIX® SF BETAFIX® SF
GAMADEKOR® GAMADEKOR® SA BETAFORM® BETAFORM® H01
GAMADEKOR® SIL BETAFORM® S01
GAMADEKOR® F BETAFORM® S05
GAMADEKOR® FS1 BETAFORM® S07
GAMADEKOR® I ALFAFORM® ALFAFORM® SCK
GAMADEKOR® EKO    
STX.THERM® STX.THERM® ...
(ALFA, BETA, GAMA, SANA, ...)
LOGO STOMIX®

Zde najdete návod, jak správně používat názvy produktů a ochranné známky společnosti STOMIX.


Obecné pokyny jak psát ochranné známky

Zde popsaná pravidla slouží ke správnému a jednotnému psaní názvů produktů a umísťování označení registrované ochranné známky k těmto názvům. Pravidla je nutné dodržovat v jakékoliv komunikaci psané v počítači, v tištěných propagačních materiálech a jiné vizuální komunikaci.


NÁZEV PRODUKTU A JEHO ČÁSTI

Název produktu společnosti STOMIX se skládá ze dvou částí: jednu část tvoří základ a druhou část tvoří rozlišení názvu. Platí zásada, že rozlišení názvu je slovní vyjádření některého písmena řecké alfabety (alfa, beta, gama...). Existují některé výjimky, jako např. BALET , jehož název toto rozlišení neobsahuje.

Pořadí částí není pevně stanoveno. Jestliže je rozlišení na 1. místě, tvoří obě části jedno slovo. Jestliže je rozlišení na místě druhém, jsou obě části rozdělené mezerou (název tedy tvoří dvě slova).

Úplný název produktu obsahuje ještě třetí část - typ. Ta je vždy na posledním místě a od ostatních částí názvů se odděluje mezerou. Tvoří ji buď slovo, nebo značka skládající se z písmen a číslic (bez mezer).


ZPŮSOB PSANÍ NÁZVU PRODUKTU

Základ názvu produktu je psán velkými písmeny, rozlišení je psáno malými písmeny s prvním velkým písmenem. Typ produktu je vždy velkými písmeny.

Výjimkou ze psaní názvů produktů jsou zateplovací systémy STX.THERM ALFA a STX.THERM BETA. Základ názvu produktu zde tvoří dvě spojená slova STX.THERM , kde slovo STOMIX se píše malými písmeny. Rozlišení názvu (alfa, beta) je připojené bez mezery a píše se také malými písmeny.


UMÍSŤOVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Přiřazením znaku k názvu produktu se dává informace, že název produktu je registrovanou obchodní značkou a jeho používání jinými subjekty je zakázané.

Znak se umísťuje bez mezery hned za název produktu. Pokud následuje označení typu, mezera zůstává zachována, přičemž to může být i mezera horního indexu (volná plocha pod ním je totiž postačující k optickému oddělení označení typu od ostatních částí názvů produktu).

Výjimkou je GAMADEKOR BLIZARD , kde se znak přiřazuje až za označení typu. Další výjimkou jsou též STX.THERM ALFA a STX.THERM BETA, kde je znak vložen bez mezer mezi základ a rozlišení názvu.

Společnost STOMIX má názvy svých produktů registrované jako textové značky, znak je proto možné přiřadit k jakémukoliv typu písma (i grafickému ztvárnění názvu produktu).

Platí zásada, že se píše jako horní index a to vždy v normálním písmu, nikdy ne v kurzívě, a to horním indexem vytvořeným ze stejné velikosti písma, jako je velikost písma názvu produktu (tzn. že poměr je zachován). Výjimka při psaní , kdy jej nemusíme psát normálním písmem, je když název produktu je tučným písmem (boldem), tak z důvodu efektivnosti psaní může být i znak tučným písmem (boldem).


VÝJIMKY Z POUŽITÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Název ALFADEKOR nemá registrovanou ochrannou známku, znak tedy u toho názvu nesmíme používat.

Pokud skloňujeme název produktu, znak nepoužíváme (př.: Konzistenci GAMADEKORu ...).

Jestliže není možné použít znak jako horní index (některé počítačové aplikace, klasický psací stroj apod.), připojí se na konec textu pod čarou seznam všech názvů produktů, jež jsou v textu použité (pozor: ALFADEKOR - nemá ochranou známku ) a připojí se k nim tento text: „Názvy produktů, uvedené v seznamu, jsou registrované ochranné známky společnosti STOMIX, spol. s r. o."


Nepřítomnost názvu nebo loga na tomto seznamu nepředstavuje zřeknutí se jakýchkoli práv na duševní vlastnictví, které si společnost STOMIX zajistila ve vztahu k logům a názvům produktů, funkcí a služeb.