Vyberte jazyk

Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak zpracováváme vaše osobní údaje (dále jen „údaje“)

1. Prohlášení o ochraně osobních údajů

1.1 Správce údajů

V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) je správcem údajů:

STOMIX, spol. s r.o.
Skorošice 197
790 65 Skorošice
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, č. vložky 10601.
IČ: 48400874, DIČ: CZ48400874
Tel: +420 584 484 111
Web: http://www.stomix.cz
E-mail: info@stomix.cz

1.2 Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na emailové adrese info@stomix.cz

1.3 Obecné informace o zpracování údajů

Údaje zpracováváme v rámci své obchodní činnosti a činností na internetových stránkách. Toto zahrnuje sdělování údajů jejich předáváním třetím subjektům a v příslušných případech do nečlenských zemí mimo Evropskou unii (dále označovanou jako „EU“) a Evropský hospodářský prostor (dále označovaný jako „EHP“). V případech, kdy předáváme údaje subjektům nebo do míst mimo EU nebo EHP, to označujeme níže uvedeným způsobem.

Využíváme dynamický obsah (dále označovaný jako „obsah“) od třetích subjektů k optimalizaci vzhledu a obsahu našich internetových stránek. Když naše internetové stránky navštívíte, automaticky se prostřednictvím rozhraní odesílá žádost na server odpovídajícího poskytovatele obsahu. V této žádosti jsou předávány určité zaznamenané údaje (např. IP adresa uživatele).

2. Vaše práva jakožto subjektu údajů

2.1 Informace a přístup

Můžete si bezplatně a kdykoli požádat o informace/přístup k veškerým osobním údajům, které o vás uchováváme.

2.2 Oprava, výmaz, omezení zpracování, námitka

V případě, že již nesouhlasíte s uchováváním svých osobních údajů, nebo jestliže vaše osobní údaje již nejsou správné, po obdržení odpovídajícího pokynu od vás necháme vaše údaje vymazat nebo zablokovat nebo provedeme nezbytné opravy (v rozsahu, v jakém je to podle příslušných právních předpisů možné). Totéž platí v případě, že máme omezit zpracování vašich údajů v budoucnu. Zejména máte právo vznést námitku v případech, kdy vaše údaje jsou nezbytné k provedení úkolu ve veřejném zájmu nebo v našem oprávněném zájmu, včetně jakéhokoli případného profilování, které z toho vychází. Máte rovněž právo vznést námitku v případech, kdy údaje jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu.

2.3 Vaše právo odvolat souhlas s účinkem do budoucna

Souhlas můžete s účinkem do budoucna kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá dopad na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

2.4 Přenositelnost údajů

Jsou-li údaje zpracovávány na základě smlouvy nebo jednání před uzavřením smlouvy, na základě souhlasu, nebo s využitím automatizovaných metod, máte právo na přenositelnost údajů. Na požádání vám vaše údaje poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu tak, abyste tyto údaje mohli přenést jinému správci, budete-li si přát tak učinit.

2.5 Právo podat stížnost

Máte také možnost podat stížnost u dozorového úřadu ve vztahu ke svým právům jakožto subjektu údajů: https://www.uoou.cz/stiznost.asp#obalhlava

2.6 Omezení

Výše uvedená práva se nevztahují na údaje, u kterých nejsme schopni subjekt údajů identifikovat (například pokud byly údaje anonymizovány pro účely analýzy). Může být možné, abyste vykonal(a) své právo na přístup/informace, právo na výmaz, právo na blokování, právo na opravu nebo předání jiné organizaci ve vztahu k těmto údajům, pokud nám poskytnete další informace, které nám umožní vás identifikovat.

3. Výkon vašich práv jakožto subjektu údajů

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo přejete-li si vykonat svá práva na přístup/informace, právo na opravu, právo na blokaci, právo vznést námitku, nebo právo na výmaz, nebo přejete-li si podat žádost o předání svých údajů jiné organizaci, obraťte se prosím na info@stomix.cz .

4. Zpracování údajů

Konkrétní položky dotčených údajů, účely zpracování, právní základy, příjemci a v příslušných případech i případy předání do nečlenských zemí jsou uvedené níže.

RIGHT OFFCANVAS AREA